• Ústava SR č. 460/1992 Zb.

  Právna norma najvyššej právnej sily. Ústava SR upravuje najmä základné ľudské práva a slobody, politické práva, princípy fungovania hospodárstva SR, územnej samosprávy, zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci.

  Ústava SR č. 460/1992 Zb.

 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

  Základný právny predpis upravujúci občianskoprávne vzťahy medzi fyzickými, ale aj právnickými osobami
  obsahuje všeobecnú úpravu záväzkových vzťahov, úpravu vybraných druhov zmlúv, napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke a i.

  Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

  základný právny predpis upravujúci obchodnoprávne vzťahy, predovšetkým medzi podnikateľmi navzájom
  obsahuje základné vymedzenie podnikateľa a úpravu podnikania zahraničných osôb na území SR
  upravuje druhy obchodných spoločností a spôsob ich podnikania
  obsahuje všeobecnú úpravu obchodných záväzkových vzťahov a úpravu vybraných druhov zmlúv, napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o skladovaní, mandátnej zmluvy, zmluvy o úvere a i.

  Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.

  jeden z najdôležitejších právnych predpisov rodinného práva, ktorý upravuje vznik a zánik manželstva, rozvod manželstva, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, určenie a zapretie otcovstva, úpravu výživného a i.

  Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.

 • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.

  upravuje definíciu a druhy trestných činov, druhy trestov a iných sankcií
  obsahuje vymedzenie všetkých trestných činov, ich skutkové podstaty, výmeru trestu a druh trestu

  Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.

 • Zákon o advokácií č. 586/2003 Z.z.

  obsahuje vymedzenie práv a povinností advokátov predovšetkým vo vzťahu ku klientom
  upravuje organizáciu advokácie a vzťahy v rámci Slovenskej advokátskej komory

  Zákon o advokácií č. 586/2003 Z.z.

 • Zákon o náhradnom výživnom č. 201/2008 Z.z.

  tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní náhradného výživného pre dieťa a konanie o náhradnom výživnom

  Zákon o náhradnom výživnom č. 201/2008 Z.z.

 • Zákon o rozhodcovskom konaní č. 244/2002 Z.z.

  rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike
  uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike

  Zákon o rozhodcovskom konaní č. 244/2002 Z.z.

 • Advokátska tarifa č. 655/2004 Z.z.

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR upravujúca druhy odmien advokátov za poskytované právne služby a spôsob určenia odmeny advokáta
  V konaniach pred súdom súd prizná účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech náhradu trov právneho zastúpenia podľa Advokátskej tarify

  Advokátska tarifa č. 655/2004 Z.z.